หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Master of Engineering Program in Industrial Engineering


ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เปิดสอนนิสิตระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มานานกว่า 20 ปี โดยมีการพัฒนาหลักสูตรตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของสังคม เทคโนโลยี และทรัพยากรของภาควิชาทั้งคณาจารย์ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ได้สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ไปเป็นวิศวกรอุตสาหการในภาคการผลิตและภาคบริการ ในงานวางแผนซัพพลายเชน งานวิศวคุณภาพ งานออกแบบ งานปรับปรุงระบบ กระบวนการทำงาน คุณภาพการผลิตและการส่งมอบบริการ ที่คำนึงถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ รวมถึงเป็นนักวิจัยและนักวิชาการ โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้ฝึกฝนผ่านการเรียนการสอน การเยี่ยมชมสถานประกอบการจริง และการทำวิทยานิพนธ์

นอกจากการเรียนการสอนในวันเวลาราชการแล้ว ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ยังได้มีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อรองรับนิสิตที่ประสงค์จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในระหว่างการทำงานอีกด้วย ซึ่งนิสิตทั้งสองกลุ่ม จะได้รับการฝึกฝนในมาตรฐานเดียวกัน และผ่านเกณฑ์การศึกษาเดียวกัน นั่นคือต้องผ่านการเรียนวิชาบังคับ 2 วิชา (วิชาการปรับปรุงระบบงาน และ วิชาแบบจำลองระบบและการวิเคราะห์) เรียนวิชาเลือก 6 วิชา และทำวิทยานิพนธ์ ทำให้มีหน่วยกิตทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต โดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2 ปี ซึ่งนิสิตที่เรียนในรูปแบบนี้ จะเรียกว่าแผนการศึกษา ก.2 และนอกจากรูปแบบการศึกษาที่มีการเรียนการสอนดังกล่าว ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการยังได้ตระหนักถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีพื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหการ และอยากต่อยอดองค์ความรู้ผ่านการทำวิจัย จึงได้จัดรูปแบบแผนการศึกษา ก.1 ที่ไม่มีการเรียน แต่นิสิตจะใช้เวลาในการทำวิจัยเต็มเวลา เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยในระดับสูง โดยใช้เวลาประมาณ 1 ปี

โครงสร้างหลักสูตร


  ใบสมัคร  Download   รายละเอียดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหการ Download

การรับสมัคร

หลักสูตรภาคในเวลาราชการ

หลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ

ปีการศึกษา 2562
รับสมัครรอบที่1
วันที่ 1 ก.พ. 62 –31 มี.ค. 62
รับสมัครรอบที่2
วันที่ 8 เม.ย. 62 –10 พ.ค. 62