Profile
Temporary Projects
Recent Research Projects
 • การพัฒนาระบบซ่อมบำรุงและปฏิบัติการขนส่งระบบรางแบบรวม, ในนามสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ, ภายใต้การบริหารโครงการวิจัยโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับงบประมาณจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.), (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย), งบประมาณวิจัยปี 2556 เริ่มสัญญาทำงานวิจัย 1 มิถุนายน 2557 (อยู่ในระหว่างดำเนินการ) 


 • โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมต่อเรือ, ในนามสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ, เงินทุนวิจัยจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, (ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม), 2555.


 • โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ, ในนามสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ, เงินทุนวิจัยจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, (ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม), 2554.


 • โครงการการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี พ.ศ. 2555-2557, ในนามศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ), 2553.

 • โครงการศึกษาความต้องการและแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านปฏิบัติการระบบขนส่งทางราง (Human Resource Development in Rail Transport Operation Sector), ในนามสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ, เงินทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน), (ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม), 2553.


 • โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย (ระยะที่ 1), ในนามสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ, เงินทุนวิจัยจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, (ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม), 2552.


 • Cave Modeling for P&G Thailand (classified), ในนามศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

 • โครงการพัฒนาต้นแบบระบบเติมเต็มสินค้าอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค-บริโภค, ในนามสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เงินทุนวิจัยจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (SiPA), (ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ), 2551.

 • โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย สาขาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ, ในนามสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ, เงินทุนวิจัยจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, (ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม), 2550-2551.
Publications
 1. กิตติคุณ กิ่งแก้ว และ ประมวล สุธีจารุวัฒน. แนวทางการประเมินขีดความสามารถของอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศไทย (Guideline for Performance Evaluation of Thailand Shipbuilding Industry). วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์. (accepted 30 พ.ค.2556)
 2. กิตติคุณ กิ่งแก้ว และ ประมวล สุธีจารุวัฒน. การประเมินเชิงเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศไทย. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2555, ชะอำ เพชรบุรี, 17-19 ตุลาคม, 2555.
 3. ปถมพล พิกุลทอง และ ประมวล สุธีจารุวัฒน. การลดรอบเวลาการผลิตในสถานีงานผ่านคลื่นนํ้าตะกั่ว. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2554, กรุงเทพฯ, 20-21 ตุลาคม, 2554
 4. Tahkorn Poungraya and Pramual Suteecharuwat. Reduction of Machine Cycle Time Variation in The Hard Disk Drive Assembly by Six Sigma Approach. In Proceeding of The International Conference of Industrial Engineering and Business Management 2010 (ICIEBM 2010), Yogyakarta - Indonesia, pages 159-163.
 5. Noppadon Jokkaw, Pramual Suteecharuwat and Preenuht Panumonvatee. A Measurement of Thai Workers' Safety Awareness by Virtual Reality (VR) Technologies. In Proceeding of The 22th KKCNN Symposium on Civil Engineering, Chiangmai, Thailand, October 31 - November 2, 2009.
 6. ปรีดิ์ณัฐ ภาณุมนต์วาที, นพดล จอกแก้ว และ ประมวล สุธีจารุวัฒน. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเพื่อใช้ศึกษาด้านความปลอดภัยของแรงงานไทยในงานก่อสร้างอาคารสูง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา, 13-15 พฤษภาคม, ลำดับที่ 33 หมวด CEM6, 2552.
 7. Pramual Suteecharuwat and Supaporn Sapanuratana. The Virtual Catalogue. In Proceeding of NICOGRAPH International 2008, Pattaya, Thailand, cd-rom, May 30-31, 2008.
 8. Pramual Suteecharuwat and Masayuki Nakajima. A Case Study on Design and Implementation of The Mobile Virtual Environments. In ITE Technical Report, pages 912. ITE, 2002.
 9. กฤชพล เมฆวาฬจรัส, กิติสัก พึ่งเจริญ, จักรพันธ์ คงวัฒนานนท์, จิราพร งามหงษ์ทอง, ธีระนัย ภู่เกียรติ , บุญญวัฒน์ ละอองทอง, ปัญจพร พัฒนพิฑูรย์, ภาณุ จุลสิงห์, เมธัช อุดมมหันติสุข, วริษา สรรค์คุณากร, วันชนะ วชิรวัฒนะธํารง และ ประมวล สุธีจารุวัฒน. การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ของระบบขนส่งภายในอาคาร (A84). การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปีพุทธศักราช 2548, กรุงเทพฯ, 3-5 ตุลาคม, หน้า 1,103-1,110, 2548.
 10. ประมวล สุธีจารุวัฒน. ระบบเสมือนจริงสำหรับการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ (A83). การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปีพุทธศักราช 2548, กรุงเทพฯ, 3-5 ตุลาคม, หน้า 1,095-1,102, 2548.
 11. ประมวล สุธีจารุวัฒน. เทคโนโลยีเสมือนจริงกับการออกแบบทางวิศวกรรม. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, เชียงใหม่, 20-22 ตุลาคม, 2547.
 12. Hirakawa Yuuki, Pramual Suteecharuwat, Hiroki Takahashi, and Masayuki Nakajima. Universal Interface For Virtual Library. In Proceedings of the 2004 IEICE General Conference. Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan, March 22-25, 2004.
 13. Preechaya Srisombat, Pramual Suteecharuwat, Hiroki Takahashi, and Masayuki Nakajima. A Gesture-Based Interface for The Presentation Control. In Proceeding of the 2004 IEICE General Conference, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan, March 22-25, 2004.
 14. Pramual Suteecharuwat and Masayuki Nakajima. System construction in the mobile virtual environments. In Proceeding of the 65th Information Processing Society of Japan National Conference, Tokyo, Japan, pages 6B4. IPSJ, March 25-27 2003.
 15. Pramual Suteecharuwat and Masayuki Nakajima. Mobile virtual environments for factory design. In Proceeding of The 2002 IE Network Conference, pages 596601, Kanchanaburi, Thailand, October 2002.
 16. Pramual Suteecharuwat, Riichiro Damoto, and Masayuki Nakajima. A Design of Mobile Virtual Environments. In Proceeding of the 2002 IEICE General Conference, pages A1645, Waseda University, Japan, 2002.
 17. ประมวล สุธีจารุวัฒน, เหรียญ บุญดีสกุลโชค และ บุญยิ่ง บูรณวัฒนาโชค, 2543. ระบบจัดเก็บอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, เพชรบุรี, 2-3 พฤศจิกายน, หน้า 227-234, 2543.
 18. ประมวล สุธีจารุวัฒน และ นฤมล กิตติสุนทรวงศ์. เกมบริหารการผลิตบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, เพชรบุรี, 2-3 พฤศจิกายน, หน้า 679-684, 2543.
 19. ประมวล สุธีจารุวัฒน และ ปารเมศ ชุติมา. การสำรวจแนวโน้ม และศึกษาความเป็นไปได้ ของการนำระบบการผลิตอัตโนมัติมาใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ด้านโลหะ. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, ขอนแก่น, 28-29 ตุลาคม, หน้า 586-593, 2542.
 20. Pramual Suteecharuwat and Parames Chutima. A Classification Methodology of Intelligent Manufacturing Systems. Proceedings of 4th IE-Network National Conference, Bangkok, Thailand, October 29-30, pp.445-460, 1998.
 21. Pramual Suteecharuwat and Parames Chutima. Virtual Reality and its Applications for Manufacturing Engineering. Proceedings of 2nd IE Network, Pattaya, Thailand, October 24-25, pp.163-175, 1996.
 22. Pramual Suteecharuwat, Hiroki Takahashi, and Masayuki Nakajima. The Mobile Virtual Environments. IEEE VR 2004 Workshop. Chicago, USA, March 28, 2004.
 23. Pramual Suteecharuwat and Masayuki Nakajima. Environment-Centered Navigation and The Mobile Virtual Environments. In Proceeding of The International Workshop on Advanced Imaging Technology (IWAIT2004), pages 293-297, January 12-13 2004.
 24. Sirichan Thongprasert, Pramual Suteecharuwat and Parames Chutima. A Guideline for Classification of Intelligent Manufacturing Systems. In Proceedings of Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET '99), Portland, Oregon, USA, July 25-29. 1999.
Academic Background
 • [2527 - 2529] มัธยมต้น โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
 • [2530 - 2532] มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 50, โปรแกรม 4 วิศวฯ รุ่นที่ 7
 • [2533 - 2536] วศ.บ. (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • [2538 - 2540] วศ.ม. (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • [2544 - 2546] Ph.D. (Computer Science) Tokyo Institute of Technology, Japan
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
Training
Articles

Radio
จิปาถะ

คุณคือผู้เยี่ยมชมคนที่ 1,467 นันับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2552